Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.flodesignshop.huweboldal használatáról Érvényes 2020. október 4.-től

 

PREAMBULUM

 

A flodesignshop.huhonlapot Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó üzemelteti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A flodesignshop.hu web áruház (továbbiakban: Szolgáltató) és a Vevő jelen szerződési feltételek rendelkezései alapján szerződnek. Az e feltételek alapján létrejövő szerződés módosítására elektronikus levélben, e-mailben a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után!

A szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettség!

 

SZOLGÁLTATÓ ADATOK

A Szolgáltató adatai:

Név:Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó

Székhely:5700 Gyula, Pósteleki u. 102.

Levelezési cím:5700 Gyula, Pósteleki u. 102.

Adószám:68618432-1-24

Nyilvántartási szám:52005484

A telephely címe:5700 Gyula, Pósteleki u. 102.

Számlavezető bank:Kereskedelmi és Hitelbank

Bankszámlaszám:10404247-91646420-01740000

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):flodesignwebshop@gmail.com

Telefonszám: +36 30 565 3251,+36 20 2690755

Engedélyhez kötött termék, vagy szolgáltatás értékesítésének nyilvántartási száma, nyilvántartó hatóság: 2405/2019Gyula városJegyzője

A kapcsolattartó személyek neve:Fábiánné Lovász Olga, Csöngető Csaba

A szerződésünk nyelve:Magyar

 

A Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: Magyarország, 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Levelezési cím: Magyarország, 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószám:14114113-2-08

E-mail cím: unas@unas.hu

 

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: www.flodesignshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény afogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről(PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárásiszabályairól

 

AZ ÁSZF HATÁLYA, AZ ÁSZF MEGVÁLTOZTATÁSA

 

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉS FORMÁJÁRÓL

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja.

 

ÁRAK

 

A weboldalon található termékek alanyi adómentesek, azaz a mellettük feltüntetett árak ÁFA-t nem tartalmaznak. Nem tartalmazzák ezen kívül a szállítási költséget, mely a rendelés utolsó fázisában kerül a termékek árához hozzáadásra. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A szállítási költség tartalmazza a csomagolási költséget is. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

TOVÁBBI FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/taxonomy/term/208


PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

PANASZÜGYINTÉZÉS

 

A fogyasztó a termékkel, vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonszám: +36 30 565 3251

Email-cím: flodesignwebshop@gmail.com

Az írásbeli panaszt webshopunk 30 napon belül írásban megválaszolja. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben.

EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztószámára:

 

A fogyasztó panaszával - a hatályos jogszabályok szerint, 2020. március 1. napjától –a fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat ellátó a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz fordulhatnak, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/.

 

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Cégünket a békéltető testületi eljárásban együttműködés terheli.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. Ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a kereskedővel a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

 

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhetőel.

Elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

A fogyasztó panaszával a Fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, a hatályos jogszabályok szerint, 2020. március 1. napjától – a fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat ellátó a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz fordulhatnak, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/.

 

Elállási jogok és kötelezettségek

 

A Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt (a szállítótól eltérő) harmadik személy átveszi. Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Általános Szerződési Feltételek végén található „Elállási minta” nevű űrlap segítségével, vagy posta, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbicímre:

Fábiánné Lovász Olga

5700 Gyula, Pósteleki utca 102.

Tel.: +36 30 565 3251

E-mail: flodesignwebshop@gmail.com

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Kérjük, lemondási szándékát a felesleges szállítás elkerülése érdekében haladéktalanul jelezze!

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza kapja a terméket.

A Vásárló köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi aterméket.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az utánvéttel, vagy portóval feladott csomagot nem fogadjuk el, azt nem áll módunkban átvenni. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó minden esetben felvételt készít. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát,

 a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásátólfügg;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméktekintetében;

 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetővissza;

 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül mástermékkel;

 olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerülsor;

 olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzésecéljából;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolástfelbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződésekkivételével;

nyilvános árverésen megkötött szerződésekesetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.


ADATVÉDELEM

 

Adatkezelési tájékoztatónk (http://flodesignshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy) érhető el.


SZERZŐI JOGOK

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16.

§ (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

EGYÉB

 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos, vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁRÓL

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 

Web áruházunkból kézzel készített, egyedi gyártású ásvány ékszereket és kiegészítőket rendelheti meg. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a web áruházban ezen termékeket kategóriákba rendezve találhatja meg. A könnyebb kereséshez használhatja az oldalba épített keresési funkciót is. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg avalóságnak!

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA - FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

 

Hibás árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,

 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20%-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felekközött.

MEGRENDELÉS MENETE

 

REGISZTRÁCIÓ

 

A webáruház használata nem regisztrációhoz kötött. Megrendeléskor a megrendelő neve, szállítási cím, számlázási adatok és az email cím, telefonszám megadása feltétlenül szükséges, továbbá cégnevet, illetve adószámot is megadhat! (Céges adószám megadása a számla kiállításához kötelező!) Vásárlással egybekötött regisztráció esetén jelszót is meg kell adnia.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 

A TERMÉK KIVÁLASZTÁSA

 

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található „KOSÁRBA” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből a mellette beállított mennyiség bekerül az Ön virtuális kosarába. Ekkor egy új ablak nyílik meg, ahol a rendszer megjeleníti a kosárba helyezett termék nevét. Itt lehetősége van választani, hogy tovább folytatja a vásárlást és más termékeket is behelyez virtuális kosarába, vagy megrendeli a már kosárban lévő terméket/termékeket. Ha nem szeretne már több terméket belerakni virtuális kosarába, akkor vásárlás menetét a „Kosár megtekintése” gomb megnyomásával folytathatja.

A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük.

 

A KOSÁR MEGTEKINTÉSE

 

A honlap használata során Ön a honlap jobb oldalán a felső menünél található „KOSÁR” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

 

VÁSÁRLÓI ADATOK MEGADÁSA

 

Itt adhatja meg szállítási és/vagy számlázási címét. Ügyeljen rá, hogy minden szükséges mezőt megfelelően töltsön ki. Web áruházunkban előreutalás, vagy utánvétes fizetési módra van lehetőség.

 

A megrendelt termék vagy termékek árát előreutalás esetén e-mailben küldött számlaszám és adatok alapján kell átutalni. Az összeg beérkezése után küldjük a terméket. Utánvételes fizetési mód esetén a szállítás díját a csomag átvételekor kell kifizetnie. A szállítási költség a választott szállítási módtólfügg.

A szállítási díjak a Magyar Posta Zrt. szállítási díjaihoz igazodnak, így az esetleges árváltozás jogát fenntartjuk.

 

Személyes átvétel Gyulán belül

INGYENES

0-14 999 Ft rendelési értéig Házhoz szállítás előreutalással

1 400 Ft

0-14 999 Ft rendelési értéig Házhoz szállítás utánvéttel

1 400 Ft + 400 Ft

0-14 999 Ft rendelési értéig Postán maradó, Postapont,

Csomagautomata előreutalással

1 400 Ft

0-14 999 Ft rendelési értéig Postán maradó, Postapont,

Csomagautomata utánvéttel

1 400 Ft + 400 Ft

15 000 Ft rendelési értéktől

INGYENES

 

ettől eltérő esetekben egyedi árak alapján, melyeket kiszállítás előtt egyeztetünk Önnel.

 

A „Megjegyzés szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.


A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendelését csak abban az esetben véglegesítheti, ha ezen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, melyről úgy tehet nyilatkozatot, hogy az itt található kis négyzetet megjelöli ésbepipálja.

 

A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

 

Rendelését bármikor feladhatja, azonban a rendelések feldolgozása csak munkanapokon történik meg. Természetesen a rendelés leadásának időpontjától függetlenül a visszaigazoló e-mailt azonnal megkapja. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 15 munkanap (A szállítási idő azonban nem garantált, bizonyos esetekben ennél tovább is tarthat). A részben történő teljesítés csak a megrendelővel való egyeztetés után jöhet létre.

 

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek szerint nem igazolja vissza az Eladó. Ha nem kapta meg 24 órán belül a visszaigazolást, és a spam levelek között sem találta, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az flodesignwebshop@gmail.com e-mail címen!

 

A FIZETÉS MÓDJA, FELTÉTELEI

 

Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz.

 

FIZETÉSI MÓD

 

Web áruházunkban előreutalás, vagy utánvétes fizetési módra van lehetőség.

 

A megrendelt termék vagy termékek árát előreutalás esetén e-mailben küldött számlaszám és adatok alapján kell rendezni. Az összeg beérkezése után küldjük a terméket. Utánvételes fizetési mód esetén a szállítás díját a csomag átvételekor kell kifizetnie. A szállítási költség a választott szállítási módtólfügg.


HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

 

Web áruházunkból a rendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 8,00 és 17,00 óra között kerülhet sor. Sokan vannak azonban, akik ezen időszakban nem tudnak otthon tartózkodni, ezért előnyös lehet, ha ilyen esetben inkább munkahelyének címét adja meg, illetve az is előnyös lehet, ha rendelése során telefonszámot is megad, melyen a futár megpróbálhatja elérni

A szállítási díjak a Magyar Posta Zrt. szállítási díjaihoz igazodnak, így az esetleges árváltozás jogát fenntartjuk.

 

Személyes átvétel Gyulán

INGYENES

0-14 999 Ft rendelési értéig Házhoz szállítás előreutalással

1 400 Ft

0-14 999 Ft rendelési értéig Házhoz szállítás utánvéttel

1 400 Ft + 400 Ft

0-14 999 Ft rendelési értéig Postán maradó, Postapont,

Csomagautomata előreutalással

1 400 Ft

0-14 999 Ft rendelési értéig Postán maradó, Postapont,

Csomagautomata utánvéttel

1 400 Ft + 400 Ft

15 000 Ft rendelési értéktől

INGYENES

 

Megengedett kézbesítési cím

 

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

 

Az átvételre való jogosultság vélelme

 

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

 

A MINŐSÉGI- ÉS MENNYISÉG KIFOGÁSOLÁS RENDJE

 

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor ellenőrizze és csak sérülésmentes és hiánytalan teljesítés esetén vegye át azt.

Hibás teljesítés esetén, mielőbb vegye fel vállalkozásunkkal a kapcsolatot a tájékoztató elején megadott elérhetőségeink egyikén.

 

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhetővagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okotbizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelezõ jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a jótállási idõ: 1 év) alapján a Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenülmegilletik.

 

További tájékoztatás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

 

FONTOS:

 

A jótállási időn belül meghibásodott és visszaküldött árut normál csomagként kérjük feladni, úgy, hogy minden esetben mellékeljék a számlát, vagy fénymásolatát. Feladás előtt minden esetben kérjük, hogy egy rövid levélben ismertessék a hiba leírását, valamint a napközbeni telefonos elérhetőségüket. A garanciális ügyintézéssel kapcsolatos érdeklődésüket az flodesignwebshop@gmail.com címen tudjuk fogadni. Kérjük, hogy a termék rendeltetésszerű használata előtt figyelmesen olvassák el a használati útmutatót, és annak megfelelően járjanak el! A jótállási és szavatossági időtartam az egyes termékeknél eltérő, ezekről a termékek melletti ábrákról és a jótállási nyilatkozatból informálódhatnak.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legfeljebb 15 munkanap.

Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Elállási nyilatkozatKérjük az alábbi adatokat kitöltését, majd eljuttatását a vállalkozás e-mail címére: flodesignwebshop@gmail.com vagy, postai úton történő továbbítását a vállalkozás címére:

Címzett: Fábiánné Lovász Olga e.v. 5700 Gyula, Pósteleki u. 102.Alulírott ................................................................ kijelentem, hogy a rendelt termékkel kapcsolatban gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.Indoklás (nem kötelező): …………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………….…………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….Termék neve:

Vásárló neve:

Megrendelés száma:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Vásárló címe:

Vásárló aláírása: ………………………………………………………..Kelt:

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

FLO DESIGN WEBSHOP ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készült ez a tájékoztató?

Fábiánné Lovász Olga egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a www.flodesignshop.hu honlapján elérhető web áruháza üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Vállalkozó fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok a web áruház üzemeltetője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatait a Vállalkozó, illetve utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik.

A kapcsolattartás lehetőségei:

 • Postai címünk: 5600 Gyula, Pósteleki utca 102.

 • E-mail címünk: flodesignwebshop@gmail.com

 • Webcímünk: www.flodesignshop.hu

 • Telefonszámunk: +36 30 565 3251, +36 20 269 0755

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat a Vállalkozó többnyire a www.flodesignshop.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.

Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozó a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor. A www.flodesignshop.hu honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Vállalkozó felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az érintetteket a személyes adataik megszerzése előtt, annak időpontjában tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a személyes adatok kezelésének tényére, céljára, jogalapjára, a kezelt adatok körére, az adatkezelés módjára, és az adatkezelés időtartamára. Továbbá tájékoztatni kell az érintettet a jogairól, az Intézmény adatvédelmi tisztviselője nevéről és elérhetőségéről.

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. jogorvoslathoz való jog

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: http://naih.hu

Tájékoztatom, hogy a www.flodesignshop.hu honlap látogatása nem regisztrációhoz kötött!

A FLODESIGNSHOP.HU WEBÁRUHÁZ SÜTI (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

A cookie-król: A www.flodesignshop.hu honlap a látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelésjogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11ű

 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A webáruház böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal (ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

A FLODESIGNSHOP.HU WEBÁRUHÁZ SAJÁT FIÓK REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Önnek lehetősége van a „Fiókom” menüpont kiválasztásával és az ott megjelölt személyes adatai megadásával a honlapon saját fiók létrehozására, amely fiókba történő regisztráláskor és a fiókon belüli funkciók biztosítása során a Vállalkozó az Ön e-mail címét, a fiókba való belépéshez szükséges jelszavát, számlázási címét, szállítási címét, nevét (vezetéknév, keresztnév), valamint a legutóbbi rendeléseire vonatkozó adatokat kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a saját fiókból, mint vezérlőpultból a legutóbbi rendelések megtekinthetők, továbbá a szállítási és a számlázási címek, valamint a jelszó és a felhasználói fiók részletei szerkeszthetők legyenek.

Tájékoztatom, hogy a regisztráció során megadott, vagy annak során megismerhető e-mail címe, továbbá a neve a rendeléssel összefüggésben kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a saját fiók szolgáltatás megszűntetése időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A létrehozott saját fiók kezelésével összefüggésben adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

A FLODESIGNSHOP.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL ÖSSZEFFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházból történő termék/ek megrendelése során a Vállalkozó az Ön által kiválasztott termékfajtáját, annak összegét, mennyiségét, a szállítása költségét, továbbá a számlázási- és szállítási címe adatait (keresztnév, vezetéknév, ország/megye/irányítószám/város/utca név/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezését, telefonszámát, e-mail címét, a rendeléssel kapcsolatos megjegyzésében szereplő személyes adatait), valamint a fizetési módot és a rendelési számát, mint személyes adatait kezeli.

Amennyiben a szerződésből eredő elállási jogával él, ennek gyakorlása során a bankszámla száma és a számlavezető pénzintézet neve, mint személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a web áruházból megrendelt termékek rögzítése és a megrendelés beazonosítása, valamint a megrendeléshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, továbbá a szerződésből eredő elállási jog gyakorlása során a vételár Ön részére történő átutalása.

Tájékoztatom, hogy a megrendelés során megadott e-mail címe, illetve telefonszáma, továbbá a neve a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés, a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, a szerződés (megrendelés) teljesítéséhez szükséges.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama legkésőbb a szerződéssel kapcsolatos jogi igények érvényesíthetőségének időpontjáig (5 év) tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A megrendeléssel összefüggésben adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

A FLODESIGNSHOP.HU WEBÁRUHÁZ TERMÉKSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A Vállalkozó a webáruházból megrendelt termék/ek szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/ lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállítással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy a megrendelt terméket a Vállalkozó vagy az általa megbízott futárcég az Ön részére eljuttassa, valamint ennek során a szállítás körülményeit Önnel egyeztetni tudja.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján a Vállalkozót terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja, továbbá a szállítással megbízott futárcég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megrendelt áru szállítási címre történő eljuttatása időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó: A megrendelt áruk szállításával Vállalkozó megbízhatja a Magyar Posta Zrt.-t, mint adatfeldolgozót (adószám: 10901232-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042463, honlap cím: http://www.posta.hu) aki az áru szállítási címre történő eljuttatása érdekében kezeli az alábbi személyes adatait.

Adatfeldolgozó a szállítás érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, továbbá a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli. Adatfeldolgozó honlapjának címe: http://www.posta.hu

A FLODESIGNSHOP.HU WEBÁRUHÁZ SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházon keresztül történő termék megrendelésével összefüggő számla kiállítása és a Vállalkozóra vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozó az Ön nevét(vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében ─ kapcsolattartásra szolgáló adatként ─ a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok esetében a megvásárolt termékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Vállalkozót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség. A számla kiállítása során - kapcsolattartás érdekében - kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A számla kiállítása esetén Vállalkozót számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség terheli, ezért azadatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint a GDPR 6. cikk (1) c) pontján alapuló jogi kötelezettség teljesítése lesz.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó, a könyvelő, illetve az informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – a Vállalkozót terhelő - számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A számlázással összefüggő adatkezelési tevékenység során Vállalkozó az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe: Pécsi Borbála könyvelő, mint adatfeldolgozó: A könyveléssel összefüggő feladatokkal Vállalkozó Pécsi Borbálát, mint adatfeldolgozót bízza meg, aki az alábbi személyes adatait kezeli adatfeldolgozási tevékenysége keretében. Adatfeldolgozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeli. Adatfeldolgozó az alábbi csatornákon keresztül érhető el: E-mail: pecsi.borbala@gmail.com Telefon: +36 20 276 9748

A FLODESIGNSHOP.HU WEBÁRUHÁZ KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruház üzemeltetésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdése esetén Vállalkozó az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint az Ön által közölt üzenetben szereplő személyes adatait kezeli. Tájékoztatom, amennyiben postai úton (levélben) veszi fel Vállalkozóval a kapcsolatot, úgy megkeresésében adjon meg a fentiek közül valamelyik elérhetőségi adatot annak érdekében, hogy a feltett kérdése megválaszolásra kerüljön, tekintettel arra, hogy kizárólag a fenti csatornák valamelyikén keresztül van mód a válaszadásra.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a megkeresések/kérdések esetén a kérdező beazonosításra és a kérdés rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy a Vállalkozó felvehesse Önnel a kapcsolatot és a feltett kérdéseire választ adhasson.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Meddig tart a személyes adatai kezelése? Vállalkozó az adatokat az Ön hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában legkésőbb azonban az Önnel való kapcsolatfelvételig, illetve a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig. Tájékoztatom, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy üzenetváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.

Tájékoztatom továbbá, hogy az e-mailben feltett kérdései 2 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel, mint adatkezelési tevékenységgel összefüggésben nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.